Fundacja Gaudium et Spes

Misja

Misją Fundacji jest kształtowanie dojrzałych chrześcijan poprzez szerzenie i
upowszechnianie chrześcijańskich wartości i zasad we wszystkich dziedzinach
życia, zwłaszcza społecznego, gospodarczego, kulturalnego oraz działalność́ na
rzecz dobra publicznego.

Pełna treść statutu

Fundacji Gaudium et Spes dostępna jest Tutaj

Statut

Celem Fundacji jest kształtowanie dojrzałych chrześcijan poprzez szerzenie
i upowszechnianie chrześcijańskich wartości i zasad we wszystkich dziedzinach
życia, zwłaszcza społecznego, gospodarczego, kulturalnego oraz działalność́ na
rzecz dobra publicznego w zakresie:
1. pomocy społecznej;
2. działalności charytatywnej;
3. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania
polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
4. działalności na rzecz osób w wieku senioralnym (emerytalnym);
5. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój
przedsiębiorczości;
6. działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności
oraz rozpowszechniania i wdrażania nowych rozwiązań́ technicznych w
praktyce gospodarczej;
7. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
8. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
9. porządku i bezpieczeństwa publicznego;
10. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód
obywatelskich, a także działań́ wspomagających rozwój demokracji;
11. integracji europejskiej;
12. promocji i organizacji wolontariatu;
13. promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
14. działalności na rzecz poszanowania prawa;

15. działalności na rzecz promowania ochrony środowiska, wspieranie i
organizacja akcji ekologicznych oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
16. doskonalenie umiejętności i podnoszenie kwalifikacji zawodowych
mieszkańcówów celem przeciwdziałania i zwalczania bezrobocia oraz
przeciwdziałania patologiom społecznym, w szczególności alkoholizmowi,
narkomanii i przestępczości młodzieży;
17. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, wspieranie osób
niepełnosprawnych i zagrożonych społecznym wykluczeniem;
18. prowadzenia działalności informacyjnej, popularyzatorskiej i
wydawniczej;
19. edukowania społeczeństwa, poprzez inicjowanie sprawdzonych i
nowatorskich form zajęć edukacyjnych, oświatowych, profilaktycznych,
kulturowych, terapeutycznych, które służą jego wszechstronnemu rozwojowi w
tym organizowanie seminariów, konferencji, szkoleń i innych przedsięwzięć,
20. ochrony i promocji zdrowia;
21. wypoczynku dzieci i młodzieży;
22. działalności na rzecz wychowania w miłości do Ojczyzny, troski o Naród i
Państwo, kształtowanie postaw patriotycznych;
23. upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
Swoje cele realizuje przez:
1. inspirowanie i organizowanie ruchu społecznego sprzyjającego realizacji
celów Fundacji,
2. gromadzenie środków finansowych i zasobów materialnych na rzecz
realizacji celów Fundacji,
3. współpracę ze środowiskiem gospodarki, nauki i kultury w kraju i za granicą,
4. inicjowanie współpracy kulturalnej, podnoszenie kompetencji zawodowych i
umiejętności językowych mieszkańców,
5. promocję oraz organizację wolontariatu.
6. organizowanie, finansowanie stypendiów, szkoleń, seminariów, konferencji,
spotkań, publikacji, imprez kulturalnych, wydarzeń artystycznych, festiwali,
festynów, imprez sportowych, działań promocyjnych i informacyjnych,
wydawnictw, wystaw, wernisaży, wykładów, koncertów, spektakli, projekcji,
instytucji kulturalnych i naukowych, kampanii informacyjnych i społecznych;
organizowanie przedstawień oraz happeningów;

7. prowadzenie akcji szkoleniowych, edukacyjnych i informacyjnych;
8. organizowanie pokazów filmowych.

Sprawozdanie

Media o nas

Close Menu